Procedura de selecţie a potenţialilor beneficiari ai serviciilor oferite de către Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare

  • Cap. I . DESCRIEREA INSTITUŢIEI CARE ADMINISTREAZĂ STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

Situația favorabilă pe granița de nord-vest, dezvoltarea industrială a zonei, o infrastructură relativ bine dezvoltată, precum si forța de muncă disponibilă și calificată în ramuri diverse sunt atribute determinante pentru alegerea municipiului Satu Mare ca bază de afaceri în România.
Principalele ramuri industriale sunt: industria ușoară, industria alimentară, industria de prelucrare lemnului şi a mobilei etc.
Dezvoltare economică își are rădăcinile în tradiția meșteșugărească care s-a dezvoltat în Satu Mare încă din secolul XIV şi care a continuat cu industrializarea începând cu secolul XIX.
Centrele tehnologice sunt, prin definiţie, create pentru a sprijini şi a face parte dintr-un cadru strategic regional, axat pe priorităţile economice ale acestora. Centru tehnologic se constituie în vederea încurajării IMM-urilor nou înfiinţate şi cu un istoric de funcţionare recent, care reprezintă un segment important în procesul de dezvoltare a sectorului IMM din Satu Mare. Astfel, se asigură creșterea numărului de activități economice durabile, întărirea climatului investiţional şi reducerea ratei şomajului din zonă.
Realizat ca un veritabil Centru de Afaceri, dotat cu infrastructură modernă, CTIA Satu Mare va facilita aplicaţiile comerciale de schimburi know-how, prin reducerea costurilor de înfiinţare a companiilor, permiţând acces la spaţii cu chirie mică, la servicii de bază şi la asistenţă în domeniul afacerilor. În plus, incubatorul oferă oportunitatea discutării problemelor şi beneficierii de experienţă în domeniu, precum şi de formare a unei reţele de afaceri ca şi de contactele necesare unei existenţe antreprenoriale.
Spațiul nou creat al CTIA reflectă întocmai definiția Comisiei Europene care caracterizează un incubator de afaceri ca fiind este un loc în care sunt concentrate, într-un spaţiu limitat, întreprinderi recent create. Obiectivul incubatoarelor este de a spori şansa de creştere şi durata de supravieţuire a acestor întreprinderi, furnizându-le spaţii modulare cu servicii comune (copiatoare, computere) ca şi o încadrare în scopul asigurării unor servicii specifice. Accentul este pus, în mod esenţial, pe dezvoltarea locală şi pe crearea de locuri de muncă. Orientarea tehnologică este deseori lăsată pe un plan secundar.
Centrul Tehnologic de Inovare şi de Afaceri este un instrument de dezvoltare economică locală menit să faciliteze demararea afacerilor, dezvoltarea şi succesul acestora.
Misiunea acestuia este de a transforma o idee într-o oportunitate prin asigurarea de spații de producție și servicii firmelor nou înființate sau tinere, precum și oferirea de servicii comune, consultanță în afaceri, asistență specializată, etc.

  • Cap. II. Organizarea CTIA

2.1. Scopul CTIA

Centrele tehnologice sunt, prin definiţie, create pentru a sprijini şi a face parte dintr-un cadru strategic regional, axat pe priorităţile economice ale acestora. Centru tehnologic a fost constituit în vederea încurajării IMM-urilor nou înfiinţate sau cu un istoric de funcţionare recent, care reprezintă un segment important în procesul de dezvoltare a sectorului IMM din Satu Mare. Astfel se asigură creşterea numărului de activităţi economice durabile, întărirea climatului investiţional şi reducerea ratei şomajului din zonă.
CTIA are drept scop creșterea ratei de supraviețuire pentru firmele nou înființate și sprijinirea dezvoltării lor în perioada de început (dar nu mai mult de 3 ani), perioada cea mai vulnerabilă pentru acestea. În același timp, el îşi propune să:

  • - mobilizeze resursele locale pentru facilitarea creării de firme noi și locuri de muncă;
  • – contribuie la reducerea ratei de eșec a afacerilor recent înființate;
  • - sprijine inițiativele locale/regionale de dezvoltare economică;
  • - promoveze dezvoltarea economică locală/regională
  • – dezvolte o infrastructură de afaceri capabilă să facă faţă presiunilor concurenţiale
  • - îmbunătăţească accesul IMM-urilor la informaţii, servicii de consultanţă cu valoare adăugată ridicată, surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice C&D.

CTIA sprijină iniţiativele antreprenoriale care fac dovada, pe baza unui plan de afaceri şi documente specifice, că pot dezvolta o afacere rentabilă, care pe parcursul a 3 ani să ajungă la un stadiu ce-i va conferi posibilitatea de sustenabilitate în alte spaţii și se angajează că vor crea minim 3 noi locuri de muncă în primul an de funcționare în spațiul închiriat în CTIA.

2.2. Obiectivele CTIA

o Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea rolului
economic și social al municipiului Satu Mare, creșterea calităţii vieţii și crearea de noi locuri de muncă prin crearea unei infrastructuri de sprijinire a domeniului de afaceri, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Satu Mare, cât și a zonei înconjurătoare.
o Obiectivele specifice:
 - Creșterea ratei de supraviețuire pentru firmele nou înființate și sprijinirea dezvoltării lor în perioada de început.
 - Promovarea antreprenoriatului local prin instruire sau asistență înainte de începerea unei afaceri oferită potențialilor întreprinzători.
 - Asistarea formării şi dezvoltării de noi societăți comerciale
 - Crearea de noi locuri de muncă
 - Instruirea antreprenorială sau alte tipuri de asistență acordată întreprinzătorilor
 - Sprijinirea întreprinzătorilor pentru dezvoltarea firmelor aflate la început.
 - imobilul existent (P+M), are 10 spaţii destinate închirierii pentru desfășurarea activităţilor de producţie și prestării de servicii, precum și a unei săli de conferinţe și a unei săli de întâlniri și negocieri;
 - facilităţi necesare desfășurării activităţilor de producţie/prestări de servicii (utilităţi apă, gaz, curent, telefonie fixă, conexiune internet server);
 - curte exterioară amenajată
 - 20 de locuri de parcare
 - Dotări specifice: sistem de supraveghere video, sistem antiincendiu, mobilier și aparatură birotică;

2.3. Spaţii

Structura viitorului Centru Tehnologic de Inovare şi de Afaceri este următoarea:
- Parterul va găzdui recepţia Centrului Tehnologic, 4 ateliere de producție, 2 birouri, sala CT și trei grupuri sanitare;
- Etajul cuprinde 4 birouri, săli administrative necesare funcţionării Centrului Tehnologic, sală de conferinţă, sală de întâlniri, sală servere şi o sală de protocol.

Din spaţiile mai sus enumerate, un număr de 6 birouri şi patru spaţii de producţie împreună cu depozitele şi vestiarele aferente sunt destinate închirierii.
Centrul Tehnologic va asigura firmelor care închiriază spații acces la rețele de curent, apă, gaz, telefon – fax, internet.

2.4. Servicii oferite de CTIA

Structura de sprijin a afacerilor este un centru tehnologic şi de inovare pentru afaceri de tipul incubator de afaceri.

Activităţile ce se vor desfăşura în cadru structurii sunt activităţi de sprijin a afacerilor, respectiv sunt servicii specifice pentru dezvoltarea afacerilor:
• Spaţiul incubatorului, pus la dispoziţia IMM în condiţii de calitate şi la preţuri convenabile (perioada limitată)
• Servicii şi facilităţi comune
• Servicii specializate
• Organizarea de evenimente

Serviciile şi facilităţile comune sunt:
• asigurarea cu utilităţi a spaţiilor de lucru (energie termică, electrică, apă, gaz)
• servicii de telecomunicaţii
• servicii de pază
• servicii de administrare şi secretariat
• asigurarea spaţiilor pentru întâlniri de afaceri, expoziţii, instruiri
• servicii de informare şi documentare
• asistenţă tehnică în vederea implementării planurilor de afaceri
• prevenirea problemelor de mediu
• cooperarea între investitori în cadrul Centrului Tehnologic.

Servicii specializate oferite contra cost:
• consultanţă oferită în perioada de pre-incubare;
• consultanţă şi asistenţă în elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, studii de fezabilitate, surselor şi metodelor de finanţare a investiţiilor;
• Portal tip „help-desk”
• Biroul virtual;
• consultanţă şi instruire în managementul afacerilor şi în managementul investiţiilor comune;
• asistenţă acordată IMM în procesul de dezvoltare de noi produse şi servicii;
• asistenţă pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale;
• înlesnirea accesului IMM la bazele de date ale universităţilor;
• asistenţă în contractarea unor finanţări complementare;
• asistenţă în protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
• asistenţă oferită IMM incubate în scopul diversivicării capacităţii acestora de a-şi comercializa produsele în afara ariei de amplasare a incubatorului;
• promovarea imaginii firmelor ce operează în cadrul incubatorului

Organizarea de evenimente va cuprinde:
• Organizarea de work-shop-uri tematice;
• Organizare de evenimente de networking;
• Organizarea de seminarii de afaceri;
• Organizarea de expoziţii în cadrul centrului
• Facilitarea transferului de tehnologie prin punerea în contact a firmelor incubate cu centrele de cercetare

2.5. Preţuri şi Tarife

Tariful pentru spaţiile destinate închirierii este de minim 4,5 euro/m.p./lună, la care se aplică T.V.A.

Tarifele suportate de firma incubată fără TVA:

Nr.

crt.

Spaţii/servicii

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Observaţii

1.

Spaţii acoperite

4,5 €

m.p./

lună

4,5 € m.p./

lună

4,5 € m.p./

lună

După 3 ani spaţiul va fi eliberat

Servicii comune

2.

Servicii

asigurare

utilităţi

Apă rece

Calculaţie specifică

Se plăteşte lunar

de către firma incubată

Canal

Calculaţie specifică

Energie electrică

contorizat

Încălzire

Calculaţie specifică

Salubritate

Pe bază de factură

3.

Servicii de telefonie

4.

Birou virtual

200 Lei

200 Lei

200 Lei

Servicii contra cost

5.

Acces la sala de negocieri

5€/zi

5€/zi

5€/zi

În funcţie de agendă

6.

Acces la sala de conferințe

50€/zi

50€/zi

50€/zi

În funcţie de agendă şi cu asigurarea utilităţilor

7.

Servicii pe linie de PSI

plată

plată

plată

Contract firmă PSI

8.

Servicii de curăţenie şi întreţinere spaţii proprii

plată

plată

plată

Se plăteşte lunar

de către firma incubată

9.

Închiriere aparatură birotică

Plată/buc

Plată/buc

Plată/buc

10.

Servicii de multiplicare documente

0€

plată

plată

11.

Acces bază de date

80 Lei

80 Lei

80 Lei

12.

Publicitate pe site-ul CTIA

20€

20€

20€

13.

Tehnoredactare documente

1,5 Lei/pg

1,5 Lei/pg

1,5 Lei/pg

14.

Training

25€/curs

25€/curs

25€/curs

Servicii gratuite

15.

Paza împotriva intrării prin efracţie

0€

0€

0€

Utilizare dispozitive din dotare și personal de pază

16.

Acces la reţeaua de internet

Gratuit

Gratuit

Gratuit

17.

Servicii de curăţenie şi întreţinere spaţii comune

Gratuit

Gratuit

Gratuit

18.

Servicii de secretariat

Gratuit

Gratuit

Gratuit

19.

Servicii specializate

20.

consultanţă oferită în perioada de pre-incubare

0€

0€

0€

gratuită

21.

consultanţă şi asistenţă în elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, studii de fezabilitate, surselor şi metodelor de
finanţare a investiţiilor

0€

0€

0€

În funcţie de natura problematicii

22.

portal tip „help-desk”

0€

0€

0€

gratuit

23.

consultanţă şi instruire în managementul afacerilor şi în managementul investiţiilor comune

plată

plată

plată

Contract cu persoană sau firmă autorizată

24.

asistenţă acordată IMM în procesul de dezvoltare de noi produse şi servicii

plată

plată

plată

Contract cu persoană sau firmă autorizată

25.

asistenţă pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale

0€

0€

0€

gratuit

26.

înlesnirea accesului IMM la bazele de date ale universităţilor

0€

0€

0€

gratuit

27.

asistenţă în contractarea unor finanţări complementare

plată

plată

plată

Contract cu persoană sau firmă autorizată

28.

asistenţă în protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

plată

plată

plată

Contract cu persoană sau firmă autorizată

29.

asistenţă oferită IMM incubate în scopul diversificării capacităţii acestora de a-şi comercializa produsele în afara ariei de amplasare
a CTIA

0€

0€

0€

În funcţie de natura problematicii

30.

promovarea imaginii firmelor ce operează în cadrul incubatorului

0€

0€

0€

În funcţie de natura problematicii

2.8. Beneficiari eligibili
Beneficiarii eligibili sunt PFA, Intreprinderi individuale și societăţi deja înfiinţate, cu cel mult 2 ani de activitate, la data înregistrării cererii pentru înscrierea în incubator, care, la data solicitării, îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria IMM-urilor, stabilite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (lege care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), precum şi criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură.

Caracteristici beneficiarilor nou înființați:
 Existența unui plan de afaceri bine fundamentat
 Crearea a minimum 3 locuri noi de muncă
 Creșterea anuală a cifrei de afaceri
 Activitate profitabilă

Caracteristici beneficiari cu o vechime sub 2 ani:
1. Activitate profitabilă în ultimul bilanț contabil
2. Existența unui plan de afaceri bine fundamentat
3. Crearea a minimum 3 locuri noi de muncă
4. Creșterea anuală a cifrei de afaceri
5. Activitate profitabilă
6. Cifră de afaceri sub 100.000 EURO
7. Număr existent de angajaţi: max.9

NU pot beneficia cei care se regăsesc în următoarele situaţii:
(a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
(b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa I la Tratat;
(c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa I la tratat, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
(ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
(d) ajutoarele acordate întreprinderilor aflate în dificultate, conform Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 244/01.10.2004;
(e) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
(e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
(f) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002;
(g) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

Sunt definite ca IMM-uri nou-înfiinţate acele societăţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) prezintă, în termen de 30 de zile de la data selecţiei, dovada înmatriculării societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul societatea;
b) se încadrează în categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
c) desfăşoară numai activităţi de producţie de bunuri şi/sau de prestări de servicii.

Sunt definite ca IMM-uri cu istoric de funcţionare IMM-urile care la data depunerii cererii de înscriere au o perioadă de funcţionare de până la 2 ani şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) se încadrează în categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
b) au un număr mediu scriptic de minimum 1 salariat în anul fiscal anterior incubării;
c) desfăşoară numai activităţi de producţie de bunuri şi/sau prestări de servicii;
d) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au activităţile comerciale suspendate.

NU pot beneficia de serviciile Centrului: societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori imobiliare, societăţile cu activitate principală de comerţ, activităţi de intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de intermedieri imobiliare şi din industria carboniferă.

2.7. Dosarul aplicației

Potenţialii beneficiari vor transmite comisiei de identificare şi selecţie a firmelor locatare dosarul necesar pentru a fi analizat de către aceasta în termenul stabilit conform calendarului de mai sus.

Dosar IMM-uri:

a) cererea-tip de înscriere, care se completează, prin tehnoredactare, în limba română şi poartă semnătura în original a solicitantului (anexa 1 la prezenta procedură);
b) copia actului de identitate al întreprinzătorului/administratorului societăţii, autorizat să semneze cererea-tip;
c) Planul de Afaceri al firmei (anexa 2 la prezenta procedură);
d) Certificat Constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului (ORC) de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic, în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii:
- datele de identificare;
- codul unic de înregistrare;
- reprezentanţii legali ai operatorului economic;
- domeniul de activitate principal;
- domeniile de activitate secundare;
- sediul social;
- puncte de lucru, sedii secundare;
- filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii;
- structura acţionariatului;
- situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii), emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii cererii de înscriere;
- dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru de către ORC în certificatul constatator
e) Copia actului constitutiv al societăţii;
f) Copia Bilanţului Contabil pentru ultimul an fiscal, vizate şi înregistrate de organele competente, semnate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al societăţii, după caz;
g) Declaraţie pe propria răspundere privind numărul mediu anual de personal în anul fiscal precedent, după caz;
h) Declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare (anexa nr. 3 la prezenta procedură);
i) Certificat de atestare fiscală, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, emis conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
j) Certificat de atestare fiscală, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, emis conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală). În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;
k) Cazier fiscal emis de autorităţile competente cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
l) Copia buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei care semnează contractul-cadru;
m) Împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează contractul-cadru;

Toate documentele aferente dosarului, prevăzute anterior, respectiv certificatul constatator, certificatele de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat consolidat şi cele privind achitarea taxelor şi impozitelor locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, etc., trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de înscriere.

Dosarul aplicaţiei va fi depus în plic sigilat la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, corp M, cu menţiunea “Centrul Tehnologic de Inovare şi de Afaceri în Municipiul Satu Mare – Comisia de identificare şi selecţie“.

Întreaga documentaţie va fi depusă astfel:
– 1 original numerotat de la 1 la n în colţul din dreapta jos al paginii, n fiind ultima pagină a documentaţiei.

Cererea-tip de înscriere şi celelalte anexe ale procedurii pot fi descărcate de pe pagina web: www.centrutehnologic.ro.

2.8. Evaluarea şi selecţia beneficiarilor

Evaluarea şi selecţia aplicanţilor se va face de către Comisia de identificare şi selecţie în baza dosarului aplicaţiei elaborat de către aplicanţi şi a interviului cu administratorul societăţii aplicante.

Plicul sigilat, conţinând cererea-tip de înscriere şi documentele justificative îndosariate, va fi înregistrat la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, menţionându-se data şi numărul de înregistrare.

Solicitările vor fi evaluate şi selectate, în baza verificării cererii-tip de înscriere şi a documentelor justificative prevăzute, conformităţii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor.
Comisia de Identificare şi Selecţie a firmelor locatare va realiza procesul de evaluare a cererii-tip de înscriere, însoţită de toate documentele justificative, în ordinea înregistrării solicitărilor.
În cazul în care unul sau mai mulţi aplicanţi nu depun la dosarul aplicaţiei o serie de documente sau cele depuse sunt considerate incomplete de către Comisia de Identificare şi Selecţie, aceştia vor avea la dispoziţie 10 zile calendaristice pentru a completa dosarul şi a furniza documentele omise sau incomplete.

Interviul – se va susţine un interviu în faţa Comisiei de Identificare şi Selecţie de către întreprinzătorii care au prezentate toate documentele solicitate îndeplinind toate criteriile de eligibilitate menţionate la punctul III (Dosarul aplicaţiei).

După analizarea dosarului aplicaţiei, în ordinea depunerii solicitărilor la sediul instituţiei, administratorii societăţilor vor fi invitaţi la un interviu.
După finalizarea întregului proces de selecţie Comisia de Identificare şi Selecţie va prezenta firmelor care au depus dosarul aplicației rezultatul evaluării.
În termen de 30 zile lucrătoare de la data finalizării întregului proces de selecţie, firmele selectate vor primi, prin fax sau e-mail sau prin poştă, notificarea privind acordul de principiu în vederea semnării contractului de închiriere, urmând ca în termen de max 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, părţile să semneze contractul-cadru de închiriere la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, corp. M.

În cazul în care vor exista mai solicitanţi pentru închirierea aceluiaşi spaţiu, departajarea acestora se va face prin chemarea la negociere, criteriul de departajare fiind prețul ofertat.

2.9. Contractul de închiriere

Firmele selectate vor semna, individual, cu conducătorul instituţiei, în condiţiile stabilite de prezenta procedură, un contract de închiriere încheiat pe o perioadă de maxim 3 ani, precum și un angajament ferm privind crearea de minim 3 noi locuri de muncă;

Contractul de închiriere va cuprinde, printre altele, clauze referitoare la:
a) durata de activitate a beneficiarilor în cadrul Centrului;
b) condiţiile de închiriere a spaţiilor, suprafaţa;
c) dotările din spaţiul închiriat şi dotările comune ale Centrului
d) modalităţile de plată;
e) serviciile asigurate gratuit şi serviciile asigurate contra cost;
f) condiţiile de participare la servicii de informare, training şi documentare;
g) soluţionarea eventualelor litigii;
h) condiţiile de excludere din Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri şi sancţiunile aplicabile;
i) informaţii despre Administratorul Centrului

În cadrul contractului de închiriere, administratorul Centrului, este responsabil pentru managementul Centrului Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri şi se obligă să asigure buna funcţionare a acestuia prin asigurarea cu utilităţi a spaţiilor de lucru, încheierea de contracte de prestări de servicii şi utilităţi, asigurarea serviciilor de telecomunicaţii, servicii de pază, curăţenie, personal administrativ şi consiliere/instruire, administrarea site-ului.

În cazul în care oricare dintre beneficiarii Centrului nu îşi respectă din culpă obligaţiile contractuale, precum şi în cazul în care un beneficiar vrea să se retragă sau intră în faliment, administratorul Centrului, după notificarea beneficiarului vizat, va rezilia contractul de închiriere încheiat cu acesta. Excluderea unei IMM din cadrul Centrului va duce la înlocuirea acesteia cu un potenţial beneficiar eligibil, selecţionat în condiţiile stabilite prin prezenta procedură.

3.0. Obligaţiile CTIA (locator) faţă de societatea comercială incubată (locatarul)

(1) Locatorul se obligă să pună la dispoziţia locatarului spaţiul închiriat aprobat, la termenul fixat de părţi, într-o stare corespunzătoare destinaţiei pentru care a fost închiriat şi în condiţii proprii desfăşurării unei activităţi normale. Predarea se face pe bază de proces-verbal de predare-primire.
(2) Locatorul se obligă să efectueze pe cheltuiala sa reparaţiile sau intervenţiile impuse de lucru pentru menţinerea spaţiului închiriat în stare de funcţionalitate şi siguranţă, conform destinaţiei sale (reparaţii capitale, reparaţii ale degradărilor provenind din uzul normal al lucrului, reparaţiile la părţile comune ale imobilului în care se află spaţiul comercial al societăţii incubate).
(3) Locatorul se obligă să garanteze pe locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale bunului existente atât în momentul încheierii contractului de închiriere cât şi cele apărute ulterior.
(4) Locatorul se obligă să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor sale stabilite în contractul de închiriere.
(5) Locatorul se obligă să asigure folosirea liberă a căilor de acces.
(6) Locatorul se obligă să asigure paza şi supravegherea P.S.I. în afara programului de funcţionare a CTIA, în condiţiile în care locatarul utilizează corespunzător dotările specifice existente.
(7) Locatorul se obligă să asigure toate serviciile specificate la punctele 2.4 şi 2.5 din prezentul regulament precum şi cele menţionate în clauzele contractuale ce vor fi negociate cu fiecare firmă incubată.

3.0. Obligaţiile societăţii comerciale incubate (locatarul)

(1) Locatarul are obligaţia de a plăti contravaloarea chiriei spațiului și a bunurilor, respectiv a utilităţilor, la termenele stipulate în contract.
(2) Locatarul are obligaţia de a prezenta la solicitarea conducerii CTIA, toate documentele contabile, situaţiile financiare, contractele etc., din care să reiasă că desfăşoară o activitate conform planului de afaceri şi se încadrează în indicatorii planificaţi.
(3) Locatarul are obligaţia de a elibera spaţiul închiriat şi de a-l preda, în condiţiile primite iniţial, împreună cu mobilierul şi echipamentul existent la intrarea în CTIA, într-un termen de 1 lună de la data notificarii făcute în formă scrisă de către reprezentantul CTIA, dacă din situaţiile financiare prezentate după 1 (un) an reiese că societatea incubată nu realizează profit.
(4) Locatarul are obligaţia de a elibera şi de a preda spaţiul închiriat, în stare corespunzătoare, împreună cu mobilierul şi echipamentul existent la intrarea în incubator, la sfârşitul celui de-al treilea an de incubare.
(5) Locatarul are obligaţia de a folosi spaţiul închiriat ca un bun proprietar, conform destinaţiei sale şi scopului pentru care a fost închiriat.
(6) Locatarul are obligaţia de a obţine avizele sanitare necesare, precum şi cele de funcţionare P.S.I., protecţia muncii, protecţia mediului şi să respecte întru totul normele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre aceste domenii. Dotările necesare pentru obţinerea acestor avize se vor realiza de către locatar.
(7) Locatarul se obligă să asigure supravegherea P.S.I. şi paza obiectivului CTIA, respectiv a spaţiului ce face obiectul contractului.
(10) Locatarul are obligaţia de a efectua lucrările specifice întreţinerii, reparaţiilor locative şi de înlocuire a instalaţiilor aflate în folosinţa exclusivă, precum şi orice reparaţii care sunt necesare datorită culpei sale.
(11) Locatarul se obligă să nu desfăşoare activităţi care pot limita buna folosire a spaţiilor comune şi a spaţiilor învecinate şi să răspundă pentru orice stricăciune sau degradare, datorate faptelor proprii, colaboratorilor sau clienţilor săi.
(12) Locatarul are obligaţia să permită locatorului efectuarea lucrărilor de reparaţii sau intervenţie impuse de necesitatea menţinerii în stare de funcţionalitate şi siguranţă a spaţiului închiriat şi care sunt în sarcina locatorului.
(13) Locatarul are obligaţia să permită accesul periodic al delegaţilor locatorului pentru verificarea respectării obligaţiilor asumate prin contractul de închiriere.
(14) Locatarul are obligaţia de a desfăşura numai activităţile prezentate în planul de afaceri.
(15) Locatarul are obligaţia de a achita contravaloarea cheltuielilor curente ce îi revin ca urmare a desfăşurării activităţii, respectiv: apă, canalizare, curent electric, gaz metan, salubritate etc., şi de a restitui bunul, la încetarea contractului, liber de sarcini şi în stare bună de folosinţă.
(16) Locatarul se obligă să renunţe la orice pretenţii cu privire la restituirea contravalorii îmbunătăţirilor aduse acestuia. La încetarea închirierii, locatarul va ridica numai elementele amovibile din dotarea spaţiului, proprietatea acestuia. Prim elemente amovibile părţile înţeleg numai corpurile de mobilier şi accesoriile acestora, care nu fac corp comun cu spaţiul închiriat iar ridicarea acestora nu influenţează negativ aspectul estetic al respectivului spaţiu.
(17) Locatarul se obligă să achite contravaloarea serviciilor de care a beneficiat (în conformitate cu clauzele contractuale) precum şi cele specificate la pct.2.5 din prezentul regulament.
(18) Locatarul se obligă să angajeze în termen de 6 luni de la semnarea contractului de închiriere minim 3 noi locuri de muncă.
(19) Locatarul are obligaţia de a obține toate autorizațiile necesare funcționării în cadrul CTIA.
(20) Locatarul nu are dreptul de a amplasa materiale de reclamă pe fațada clădirii sau în perimetrul CTIA.
(21) Locatarul nu are dreptul de a-și întregistra firma cu sediul CTIA.

3.1. Utilităţi şi servicii

Condiţiile de plată, termenele şi alte elemente specifice vor fi stabilite pe bază de contract între Municipiul Satu Mare şi fiecare societate comercială incubată, corespunzător cu calendarul intern de plată al facturilor către furnizorii de utilităţi.

Comments are closed.